විරාගය

 • Title: විරාගය
 • Author: මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
 • ISBN: 9555640149
 • Page: 187
 • Format: Paperback
 • 1956 , , .

  • Unlimited [Poetry Book] ↠ විරාගය - by මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ ↠
   187 මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
  • thumbnail Title: Unlimited [Poetry Book] ↠ විරාගය - by මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ ↠
   Posted by:මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
   Published :2020-08-07T16:38:06+00:00

  About " මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ "

 • මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ

  Martin Wickramasinghe, MBE was a Sri Lankan novelist His books have been translated into several languages.The search for roots is a central theme in Wickramasinghe s writings on the culture and life of the people of Sri Lanka His work explored and applied modern knowledge in natural and social sciences, literature, linguistics, the arts, philosophy, education, Buddhism and comparative religion

 • 529 Comments

 • One of the best books I have ever read. this is about a man who have mentally reached to another level in social life. where he tries to see the connections of life, love and everything in its purest form. while he is trying to see it without troubling any in the world unknowingly he has been a part of it, which he was trying to understand and analyse. this books takes you in a journey with a life of an fascinating character which seems bright beautiful and deep dark with the emotions that he ha [...]


 • It is a beautiful read about a gent in a village. It ellaborates the tipical villagers behaviour and beliefs. It also shows the deep desires and how it translate to behaviour.


 • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *